ข้อมูล eBook

ชื่อ: QUICK BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยาที่ออกสอบบ่อย ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมสอบ PAT, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, และ Admission ที่สรุปในรูปแบบตาราง และ mind map เพื่อง่ายต่อการอ่าน เพื่อที่จะช่วยให้น้องๆ เดินเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-06 01:09
2018-01-09 01:09
2017-12-27 01:10
2017-11-16 01:15
2017-11-12 01:10
2017-11-09 01:11