ข้อมูลวีดีโอ

O-NET ภาษาไทย ม.3

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ: 100

เนื้อหา

ทำไมต้องสอบ O-NET ?
     เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม


  • ประเภทของคำ (วิธีการสร้างคำ, คำมูล, คำประสม, คำซ้ำ - คำซ้อน)
  • คำไทยแท้
  • คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (บาลี – สันสกฤต, เขมร)
  • ประโยค (ความเดียว, ความรวม, ความซ้อน)
  • คำราชาศัพท์
  • การสะกดคำ
  • สำนวนไทย
  • ภาพพจน์ (อุปมา – อุปลักษณ์) , โวหาร (บรรยาย, พรรณนา, อุปมา, เทศนา, สาธก)