ข้อมูลวีดีโอ

O-NET สังคมศึกษา ม.3

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ: 100

เนื้อหา

ทำไมต้องสอบ O-NET ?
     เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม


ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- พระพุทธศาสนา (หลักธรรม, วันสำคัญทางศาสนา)
- ศาสนาสากล (คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์-ฮินดู)
- ศาสนาเปรียบเทียบ (ความเหมือน-ความต่าง)

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
- สังคมวิทยา (สถาบันทางสังคม, วัฒนธรรมหลัก-ย่อย, ประเพณีท้องถิ่น)
- รัฐศาสตร์ (รูปแบบของรัฐ, หลักการใช้อำนาจในการปกครอง, ระบอบการปกครอง)
- กฎหมาย (ประเภทของกฎหมาย, กฎหมายแพ่ง-อาญา)

เศรษฐศาสตร์
- ที่มา ความสำคัญ และปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
- กลไกตลาด (อุปสงค์-อุปทาน)
- เงิน (หน้าที่ของเงิน, เงินเฟ้อ-เงินฝืด)
- ระบบเศรษฐกิจโลกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- สหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติศาสตร์
- การนับศักราชหลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์
- ประวัติศาสตร์ไทย (แนวคิดที่มาของชนชาติไทย, ยุคก่อนสุโขทัย, สุโขทัย, อยุธยา, ธนบุรีและรัตนโกสินทร์)
- อารยธรรมตะวันออก (จีน, อินเดีย)
- อารยธรรมตะวันตก (ยุคโบราณ, ยุคกลาง, ยุคใหม่, ยุคปัจจุบัน)

ภูมิศาสตร์
- เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
- ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศของทวีปต่างๆ
- การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-09-11 19:10