ข้อมูลวีดีโอ

O-NET ภาษาไทย ม.6

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ: 100

เนื้อหา

ทำไมต้องสอบ O-NET ?
     เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม


หลักภาษาไทย
- ประเภทของคำ (วิธีการสร้างคำ, คำมูล, คำประสม, คำซ้ำ– คำซ้อน)
- คำไทยแท้(คำควบกล้ำ, อักษรนำ)
- คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (บาลี – สันสกฤต, เขมร, จีน, ชวา – มลายู, อังกฤษ)
- ประโยค (ความเดียว, ความรวม, ความซ้อน)
- คำราชาศัพท์
- การสะกดคำ
- สำนวนไทย
- การใช้พจนานุกรม

การแสดงทรรศนะ
- บทความ ข้อความ ประกาศต่างๆ
- ภาษากับเหตุผล

วรรณคดี
- ภาพพจน์ (อุปมา อุปลักษณ์ บุคคลวัต อติพจน์ อวพจน์ สัญลักษณ์ นามนัย สัทพจน์ ปฏิพากย์)
- โวหาร (บรรยาย, พรรณนา, อุปมา, เทศนา, สาธก)