ข้อมูลวีดีโอ

O-NET สังคมศึกษา ม.6

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ: 100

เนื้อหา

ทำไมต้องสอบ O-NET ?
     เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม


ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
     พระพุทธศาสนา (หลักธรรม, บทสวดมนต์, วันสำคัญทางศาสนา) , ศาสนาสากล (คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์-ฮินดู) , ศาสนาเปรียบเทียบ (ความเหมือน-ความต่าง)

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
     สังคมวิทยา (สถาบันทางสังคม, วัฒนธรรมหลัก-ย่อย, ประเพณีท้องถิ่น) , รัฐศาสตร์ (รูปแบบของรัฐ, หลักการใช้อำนาจในการปกครอง, ระบอบการปกครอง) , กฎหมาย (ประเภทของกฎหมาย, กฎหมายแพ่ง-อาญา, รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน)

ประวัติศาสตร์
     การนับศักราชหลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ไทย (แนวคิดที่มาของชนชาติไทย, ยุคก่อนสุโขทัย, สุโขทัย, อยุธยา,ธนบุรีและรัตนโกสินทร์) , อารยธรรมตะวันออก (จีน, อินเดีย) , อารยธรรมตะวันตก (ยุคโบราณ, ยุคกลาง, ยุคใหม่, ยุคปัจจุบัน)

ภูมิศาสตร์
     เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ , ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ , การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (กฎหมาย, อนุสัญญาระหว่างประเทศ)

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-06 01:09
2017-12-06 01:09
2017-11-28 01:09
2017-09-16 01:12