ข้อมูลวีดีโอ

O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ: 99

เนื้อหา

ทำไมต้องสอบ O-NET ?
     เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม


  • เคมี,อะตอมและตารางธาตุ,ชีวโมเลกุล,ปฏิกิริยาเคมี,ปีโตรเลียมและพอลิเมอร์
  • การเคลื่อนที่,สนามของแรง,คลื่นกล,คลื่นเสี่ยง,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
  • ชีวะ,หน่วยของสิ่งมีชีวิต,พันธุศาสตร์,การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต,ระบบนิเวศ,ความหลากหลายทางชีวะภาพ
  • โลก,ดาราศาสตร์และอวกาศ,เอกภพ,ดาวฤกษ์,ระบบสุริยะ,เทคโนโลยีและอวกาศ
  • ธรณีวิทยา,โครงสร้างโลก,โลกและการเปลี่ยนแปลง,ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ,ธรณีประวัติ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-03 01:12
2018-02-03 01:09
2017-10-10 01:14